Schoolraad

De Schoolraad van de Wegwijzer bestaat uit zes personen en is opgedeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. De twee personeelsleden en twee ouders vormen samen binnen de Schoolraad (SR) de Medezeggenschapsraad (MR).

Als Schoolraad willen we als klankbord fungeren voor de school op een aantal gebieden, namelijk het bevorderen van de ouderbetrokkenheid en het borgen van de identiteit. Daarnaast houden we ons bezig met een heel scala aan praktische zaken, zoals het innen van de ouderbijdrage, enqueteren van ouders bij het maken van plannen, meedenken over onderwijskundige zaken (schoolgids, jaarplan, aanschaf lesmateriaal), het bezoeken van nieuwe ouders en allerlei zaken rond het nieuwe schoolgebouw.

De MR-leden binnen de Schoolraad hebben algemene bevoegdheid. De MR kan adviezen geven over het gevoerde beleid en eventuele veranderingen daarin. Voor een aantal zaken heeft de MR bijzondere bevoegdheid: een bepaald besluit mag pas uitgevoerd worden wanneer de MR ermee heeft ingestemd.
Heeft u een vraag of opmerking richting de schoolraad/MR, dan kunt u deze sturen naar:

    mr.dewegwijzer [apenstaartje] florion.nl
(acquisitie op dit mailadres wordt niet op prijs gesteld)

De leden van de schoolraad zijn:

Sabine VerkadeMR-lid oudergeleding
Rik van BruggenMR-lid oudergeleding
Gerdien Klein 
Geertruida van VlietVoorzitter
Rita DrostMR-lid personeelsgeleding
Wendelmoet IedemaMR-lid personeelsgeleding

De Schoolraad komt 8 tot 10 keer per jaar samen, waar de locatiedirecteur (deels) bij aanwezig is.
De locatiedirecteur is geen lid van de Schoolraad.