TSO


           

De leerlingen op onze school blijven tussen de middag (tijdens de lunchpauze van 12.00 - 12.45 uur) op school eten. Het eten vindt onder leiding van de leerkracht plaats in de klas - met de eigen groep. Naast de leerkracht is er een TSO-kracht aanwezig in de groep.

Na 15 minuten neemt de TSO-kracht de leiding over en rondt hij of zij - waar nodig - de maaltijd met de kinderen af, zodat de leerkracht pauze kan houden. De leerkracht heeft recht op een half uur (lunch-)pauze.
Dit staat vastgelegd in de Arbo-Rusttijdenwet.
Na het eten gaan de leerlingen naar het plein om buiten te spelen. Op het plein zijn vier TSO-krachten aanwezig. Na deze pauze (12.45 uur) gaan de leerlingen weer naar binnen om de lesactiviteiten te hervatten. 
In geval van regen is er een 'slecht-weer-programma' voor de leerlingen.

De TSO-coördinator heeft regelmatig afstemming met de leerkrachten en de directeur over de voortgang van de TSO-invulling. De TSO-krachten en de -coördinator worden ondersteund en de voortgang van de TSO wordt begeleidt door TSO-Support®Deze begeleidingsdienst komt jaarlijks op bezoek op school om een kijkje in de groepen en op het plein te nemen. Daarbij vindt er ook een gesprek plaats tussen de TSO-coördinator en de directeur. 
Naast de begeleiding van TSO-Support en bijbehorende cursusdag, volgen de TSO-krachten jaarlijks een studiedag van de Kanjertraining.

TSO Voorbeeldschool
Sinds 2014 heeft onze school de certificering  van de 'Gouden TSO Ster'. Officieel is De Wegwijzer hierdoor 'TSO Voorbeeldschool' geworden.
Deze certificering, welke voorafgaat aan een audit en beoordeling, wordt iedere twee jaar opnieuw afgenomen en waar mogelijk verlengd.
Met deze gouden ster kwalificeert de school zich op basis van een aantal door TSO-support vastgelegde kwaliteitscriteria. U kunt dan denken aan een eenduidige communicatielijn tussen school en TSO-krachten, voortdurende en structurele scholing voor TSO-krachten, een ruim aanbod in speelmateriaal en -ruimte en een transparant en kwalitiatief veiligheidsbeleid - zowel op organisatieniveau als in het benoemingsbeleid van (vrijwillige) medewerkers.