Het Kindplan

Op De Wegwijzer wordt gewerkt met het Kindplan. Dit is een gespreks- en planningscyclus, welke door onze specialist 'Gedrag & Leren' is ontwikkeld en uitgewerkt. Sinds schooljaar 2014-2015 werken we met het Kindplan. 

Met het Kindplan willen we het functioneren en welbevinden van de leerlingen op onze school duidelijk in kaart brengen en hier samen met de leerlingen op reflecteren. De vragen in het Kindplan helpen de leerling bewust na te denken over het eigen functioneren, waar het kind goed in is en wat het nog moet en wil leren, zowel op didactisch, sociaal en emotioneel gebied. 

Twee keer per jaar vullen de kinderen (van de bovenbouw) een portfolio-vragenlijst in. De leerkracht bekijkt wat de leerling heeft ingevuld en bespreekt deze vagenlijst tijdens het kindgesprek. Dit gesprek wordt vastgelegd in het Kindplan. Hierin wordt samen met de leerling geformuleerd wat de leerling al goed kan, waarin het zich nog te ontwikkelen heeft en hoe of door wie het daarbij geholpen kan worden. Ook de rol van de ouders wordt hierin beschreven. Vervolgens wordt het Kindplan mee naar huis gegeven, waarbij ook ouders kunnen reageren op het plan. 
Aansluitend op iedere rapportperiode (welke onderdeel is van het Kindplan), worden ouders op school uitgenodigd voor een contactmoment. Bij een aantal van deze momenten zijn ook de leerlingen uitgenodigd om mee te praten over het plan en de voortgang hierin. 

Met de invoering van het Kindplan willen we de leerlingen nog meer bewust betrekken bij hun eigen leerproces en het eigenaarschap voor het eigen handelen vergroten. Ook de ouderbetrokkenheid op het functioneren hun kind op school wordt op deze manier versterkt. 
Met de inzet van het Kindplan wordt de leerkracht nog beter in staat gesteld de leerdoelen en de rol van de leerlingen en de ouders hierin af te stemmen op de aanpak in de klas. Er is een betere afstemming mogelijk op de groepsplannen - zie 'Handelingsgericht Werken' (H.G.W.).

In het voeren van goede kind- of ouder-kindgesprekken wordt het team geschoold door Klaver Coaching. Hiervoor zijn studiemomenten ingepland. 

Voor een volledige beschrijving van het Kindplan en de visie hierop, kunt u onderstaand document openen: